Υπηρεσία Μίας Στάσης (One Stop Shop) - Η νέα διαδικασία σύστασης των εταιριών

Με τις διατάξεις του Ν 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90/17.6.2010) απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιριών και ειδικότερα των ομορρύθμων, των ετερορρύθμων (κάθε μορφής), των ΕΠΕ και των ΑΕ. Ο ανωτέρω νόμος τέθηκε σε ισχύ μετά την έκδοση της ΚΥΑ Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ Β΄ 470/24.3.2011). Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία σύστασης και έναρξης εργασιών των εταιριών θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3419/2005)1.

Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Ανωνύμων Εταιριών καθώς και προσωπικών εταιριών που για τη σύστασή τους συμφωνείται από τα μέρη ή απαιτείται εκ του Νόμου η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, ορίζεται ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος, ο οποίος συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης2. Για τη σύσταση Προσωπικών Εταιρειών ορίζονται οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. που λειτουργούν στα επιμελητήρια καθώς και τα πιστοποιημένα προς τούτο Κ.Ε.Π.

.

 

Υπόχρεα πρόσωπα και συνεργασία με την Υπηρεσία Μίας Στάσης

Α. Οι ιδρυτές (μέλη - εταίροι) των υπό σύσταση προσωπικών (ΟΕ και ΕΕ) και κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ και ΕΠΕ), απευθύνονται από 4.4.2011 σε μία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης: i) Για τη σύσταση των εταιριών, ii) για την απόδοση ΑΦΜ στα μέλη (ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα των εταιριών αυτών, εφόσον δεν διαθέτουν και
iii) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης εργασιών τους3.

Β. Οι ιδρυτές (μέλη - εταίροι) εταιριών της ίδιας μορφής, που ξεκίνησαν τη διαδικασία σύστασης των εταιριών αυτών και μέχρι 4.4.2011 δεν έχουν πάρει Αριθμό Μητρώου ΑΕ ή δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των Πρωτοδικείων, θα μεταβούν σε μία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.): i) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των εταιριών και ii) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης εργασιών τους3, 4.

Ενέργειες της Υπηρεσίας Μίας Στάσης

• Συγκεντρώνει και ελέγχει τα προσκομιζόμενα έντυπα και δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στην ΚΥΑ και τα Έντυπα Μ1 «Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής ατομικών στοιχείων» και Μ7 «Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου», όπου απαιτείται5.

• Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία για τη χορήγηση ΑΦΜ στη συσταθείσα εταιρεία. Ο ΑΦΜ που χορηγείται από το Υπουργείο Οικονομικών, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Υ.Μ.Σ.

• Καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.

• Ελέγχει εάν οι ιδρυτές της εταιρίας είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ / ΙΚΑ και ασφαλιστικά ενήμεροι6.

• Αποστέλλει στον ΟΑΕΕ έντυπο αναγγελίας ή επανεγγραφής για τους εταίρους ή μετόχους που δεν είναι εγγεγραμένοι.

• Αποστέλλει αίτημα εγγραφής της εταιρίας στα Μητρώα του αρμόδιου επιμελητηρίου.

• Ως ημερομηνία έναρξης των εταιρειών των ως άνω περιπτώσεων Α’ και Β’ θεωρείται η ημερομηνία καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

• Η Υ.Μ.Σ. δύναται να παραλαμβάνει τις δηλώσεις Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) για τις υπό σύσταση εταιρίες και να εισπράττει τον αναλογούντα φόρο. Οι δηλώσεις ΦΣΚ υποβάλλονται και ο αναλογών φόρος καταβάλλεται υποχρεωτικά μέσω Γ.Ε.ΜΗ. για όσες υπό σύσταση επιχειρήσεις υποχρεούνται να λάβουν ΑΦΜ μέσω αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 της Κ.Υ.Α. με αριθ. K1-802/23.3.2011. Επιπλέον του ΦΣΚ στην Υ.Μ.Σ. καταβάλλεται μια σειρά από ποσά.

• Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Υπηρεσία Μίας Στάσης χορηγεί τη σχετική βεβαίωση. Επανεκτύπωση της εν λόγω βεβαίωσης χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης. Οι πρωτότυπες δηλώσεις έναρξης εργασιών των νομικών προσώπων και απόδοσης ΑΦΜ στα μέλη αυτών παραμένουν και φυλάσσονται στον φάκελο της εταιρίας στην

αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. και μπορούν να διαβιβάζονται πρωτότυπες ή αντίγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ, κατόπιν αιτήματος. Οι τροποποιήσεις καταστατικών και η λύση των εταιριών που συστήνονται από 4.4.2011 και μετά στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, θα καταχωρούνται στη Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. για την ολοκλήρωση της δημοσιότητάς τους.

Υποχρεώσεις της αρμόδιας ΔΟΥ

• Ενημερώνεται άμεσα για την απόδοση ΑΦΜ στη νέα εταιρεία μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και από το σημείο αυτό και μετά μπορεί το υποσύστημα Μητρώου αλλά και τα λοιπά υποσυστήματα της ΔΟΥ να διαχειριστούν την εικόνα της.

• Αποδίδει ΑΦΜ στο φυσικό πρόσωπο το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ στην Υπηρεσία Μίας Στάσης.

• Τυχόν μεταβολές των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων των εταιριών, που οφείλονται σε λανθασμένη καταχώριση από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, θα δηλώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ με την υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών.

• Η δήλωση εγκαταστάσεων (υποκαταστήματα, αποθήκες κ.ά.) των εταιριών που έχουν συσταθεί στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, θα υποβάλλεται ως μεταβολή στην αρμόδια ΔΟΥ, συνυποβάλλοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΑΥΟΟ 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ 1062/Β’/27.7.2005), όπως ισχύει.

• Στις περιπτώσεις που σε συσταθείσες εταιρίες (πριν ή μετά από τις 4.4.2011) εισέρχεται ως νέο μέλος αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, επειδή ως διαδικασία αφορά μεταβολή στη ΔΟΥ, ως προς τα μέλη, θα χορηγείται ΑΦΜ στο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο από την αρμόδια ΔΟΥ.

• Το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών στην Υ.Μ.Σ., χορηγεί το πιστοποιητικό για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας7.

• Για την αναζήτηση περαιτέρω στοιχείων των εν λόγω νομικών προσώπων (καταστατικό κ.λπ.), οι ΔΟΥ θα έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. και συγκεκριμένα στο www.businessregistry.gr Η αναζήτηση των στοιχείων αυτών θα γίνεται με βάση την επωνυμία ή τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. του νομικού προσώπου.

Παρατηρήσεις:

1) Στο άμεσο μέλλον θα δοθεί δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης του ΟΑΕΕ με το Γ.Ε.ΜΗ. έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για τις νεοσυσταθείσες εταιρίες, μεταβολές, λύσεις κ.λπ.

2) Οι λίστες με τα επιμελητήρια και τους πιστοποιημένους συμβολαιογράφους βρίσκονται στο site: http://www.businessportal.gr/onestopshop.html

3) Στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στη διεύθυνση www.businessportal.gr δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τις Υ.Μ.Σ., όπως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), διεύθυνση κ.ά.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ εξαιρούνται: α) οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο ΠΔ 53/1987, β) οι ναυτικές εταιρίες που συνιστώνται σύμφωνα με τον Ν 959/1979 και γ) οι ναυτιλιακές εταιρίες πλοίων αναψυχής που συνιστώνται κατά τον Ν 3182/2003.

2. Στις Υ.Μ.Σ. δεν εντάσσονται εταιρίες των οποίων η σύσταση δεν είναι πρωτότυπη αλλά προέρχονται από μετασχηματισμό και οι εταιρίες των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας προϋποθέτει οποιαδήποτε διοικητική έγκριση ή απόφαση (π.χ. αλλοδαπές εταιρίες που ιδρύουν υποκατάστημα στην Ελλάδα ή είναι ιδιοκτήτριες ακινήτου ή έχουν σύμβαση έργου κ.λπ.). Εταιρίες που συστήνονται μετά την 4.4.2011 (ημερομηνία δημοσίευσης της Υ.Α.) και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Υ.Μ.Σ. ακολουθούν υποχρεωτικά τη νέα διαδικασία. Εταιρίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Υ.Μ.Σ. ή συστάθηκαν πριν τις 4.4.2011 ακολουθούν τη μέχρι σήμερα γνωστή διαδικασία. Βλ. σχετικά και την ΚΥΑ Κ2-3332/4.4.2011.

3. Προσοχή!: Τα πρόσωπα που ορίζονται διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι των υπό σύσταση εταιριών των περιπτώσεων Α’ και Β’, πρέπει να έχουν ΑΦΜ κατά την υποβολή του αιτήματος σύστασης της εταιρίας στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ).

4. Υπό ίδρυση εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ): οι εν λόγω εταιρίες θα λαμβάνουν ΑΦΜ, ως υπό ίδρυση, από την αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Για τη σύστασή τους, οι ιδρυτές θα μεταβούν σε μία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, συνυποβάλλοντας εκτός των άλλων και υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται ο ΑΦΜ που έχει λάβει η υπό ίδρυση εταιρία. Η διακοπή εργασιών των υπό ίδρυση εταιρειών που θα συσταθούν στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, θα γίνεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με αιτία διακοπής «ολοκλήρωση ίδρυσης» χωρίς την υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών στη ΔΟΥ.

5. Χορήγηση ΑΦΜ σε ΦΠ - Μεταβατικό στάδιο: Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα η διαδικασία θα διενεργείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 8 της ΚΥΑ Κ1-802/23.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης. Από την Υ.Μ.Σ. χορηγείται ΑΦΜ, εφόσον δεν διαθέτουν, και σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν ως μέλη ή εταίροι σε εταιρίες, η σύσταση των οποίων πραγματοποιείται στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης. Επειδή η χορήγηση ΑΦΜ σε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο, από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης και τη ΓΓΠΣ δεν μπορεί μέχρι σήμερα να υποστηριχθεί μηχανογραφικά, θα ακολουθήσει ένα μεταβατικό στάδιο (παρ. 2α του άρθρου 8 της ΚΥΑ Κ1-802/23.3.2011.

6. Εάν από τον ηλεκτρονικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας, διότι υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, ο εταίρος ενημερώνεται να μεταβεί στο αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης, να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες και να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται υποχρεωτικά εντός της ημέρας ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή του αιτήματος, εφόσον συντρέχουν οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Με την ΕγκΟΑΕΕ 24/19.4.2011 εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία που θα ακολουθείται μεταξύ των Υ.Μ.Σ. και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ.

7. Βλ. σχετικά την Εγκύκλιο Πολ. 1125/10.6.2011.

Πηγή:epixeirisi.gr