ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ , ΝΕΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 2013 ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ .


Το τελικό φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.
1. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2013
1.1 Για το δηλωθέν εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης για παροχή υπηρεσιών ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα τριών φορολογικών συντελεστών ως εξής:
Συντελεστής 22% για τα εισοδήματα έως 25.000 ευρώ ,
Συντελεστής 32% για τα εισοδήματα 25.001 έως 42.000 ευρώ,
Συντελεστής 42% για τα εισοδήματα από 42.000 ευρώ και άνω.

Αφαιρείται¨
μόνο από το φόρο που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων :
α) Για εισόδημα μέχρι και 21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ.
Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.
β) Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ το ποσό μείωσης της περίπτωσης α’ περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά χίλια 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό 2.100 ευρώ (στις 42.000 ευρώ η μείωση γίνεται μηδέν)

Μείωση του φόρου που προκύπτει σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και ΜΟΝΟ για τους μισθωτούς και συνταξιούχους κατά ποσοστό 10% για τις ακόλουθες καταβαλλόμενες δαπάνες:

.

α)Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν
Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
β) Το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε και καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί 1.500 ευρώ.
γ) Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς:
αα) τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχή,τους ιερούς ναούς κ.α.
ββ) τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης κ.α
γγ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.
Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.
Η μείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ.
δ) Της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

1.2 Το δηλωθέν εισόδημα από ατομική επιχείρηση, εκτός της περίπτωσης γ) της παρούσας παραγράφου και ελευθέριο επάγγελμα υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Συντελεστής 26% για τα εισοδήματα έως 50.000 ευρώ ,
Συντελεστής 33% για τα εισοδήματα από 50.000 ευρώ και άνω

1.3 Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα και διαμορφώνεται ως εξής¨
Συντελεστής 13% για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ
Συντελεστής 26% για τα εισοδήματα 10.001 έως 50.000 ευρώ ,
Συντελεστής 33% για τα εισοδήματα από 50.000 ευρώ και άνω

1.4 Το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών- συνταξιούχων.

1.5 Εξαιρετικά, το ποσό του φόρου που προκύπτει σύμφωνα με τις παραγράφους για όλα τα φυσικά πρόσωπα μειώνεται κατά 200 ευρώ, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:
α) Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.
β) Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.1579/1950 (Α’ 286) και του Ν.Δ. 330/1947 (Α’ 84).
γ) Είναι θύματα πολέμου. Θύματα πολέμου κατά την έννοια του παρόντος είναι τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα θύματα πολέμου εξομοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο.
δ) Παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1543/1985 (Α’ 73) και ν. 1863/1985 (Α’ 204), όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 1976/1991 (Α’ 184).

2. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων υποβάλλονται σε αυτοτελή φορολόγηση βάσει της παρακάτω κλίμακας:
Συντελεστής 10% για τα εισοδήματα έως 12.000 ευρώ ,
Συντελεστής 33% για τα εισοδήματα από 12.000 ευρώ και άνω

Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%. Ειδικώς, ο συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου αυξάνεται σε 3%, εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τ.μ ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.

3. ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΚΦΕ
Προκειμένου για ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.)., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες, με την ακόλουθη κλίμακα :
Συντελεστής 26% για τα εισοδήματα έως 50.000 ευρώ ,
Συντελεστής 33% για τα εισοδήματα από 50.000 ευρώ και άνω

Όταν οι παραπάνω υπόχρεοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία το συνολικό καθαρό εισόδημά τους υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή 26%.
Σε περίπτωση διανομής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 55.
Επίσης για τους υπόχρεους αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 98 και επόμενα ( ότι προβλέπεται για τις ΑΕ και ΕΠΕ)

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΠΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π (ΑΡΘΡΟΥ 101 του Κ.Φ.Ε).
4.1 Για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή για:
α) τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες,
β) τις δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
γ) τους συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί νόμιμα και τις ενώσεις τους,
δ) τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και τους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων,
ε) τις ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και
στ) τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες,
ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους.

Επίσης, με τις νέες διατάξεις καταργείται το ειδικό καθεστώς για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρείες( ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ όπως οι λοιπές ΑΕ)

Στα μερίσματα ή κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές.

4.2 Για τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%).

Έναρξη ισχύος
Οι παραπάνω κλίμακες ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 και μετά. Η παρακράτηση φόρου 10% για τα μερίσματα ισχύει για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

5.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕ ΜΕ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α
Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας του προηγούμενου εδαφίου αφαιρείται το κόστος απόκτησης των μεταβιβαζομένων μετοχών από την κατώτατη πραγματική αξία που έχουν αυτές κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Σύμφωνα με το νέο άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε. όπως έχει αντικατασταθεί με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία και μετά την κτήση του μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθή αιτία, επιβάλλεται φόρος στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης αυτού και της τιμής πώλησής του. Ως κτήση του ακινήτου νοείται η αγορά ή η με άλλη αιτία κτήση του, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή της.

Ως τιμή κτήσης του ακινήτου ή του εμπράγματου επ’ αυτού δικαιώματος λαμβάνεται η αξία αυτού κατά το χρόνο απόκτησής του, όπως προσδιορίζεται με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ή το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

Ως τιμή πώλησης του ακινήτου ή του εμπράγματου επ’ αυτού δικαιώματος λαμβάνεται η αξία αυτού κατά το χρόνο μεταβίβασής του, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή της πράξης μεταβίβασης, όπως προσδιορίζεται με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ή το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησής του ακινήτου, η οποία υποβάλλεται σε φόρο, λαμβάνεται αποπληθωρισμένη με την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών παλαιότητας :

Έτη διακράτησης Συντελεστής παλαιότητας
Από 1 έως 5 0,90
Πάνω από 5 έως 10 0,80
Πάνω από 10 έως 15 0,75
Πάνω από 15 έως 20 0,70
Πάνω από 20 έως 25 0,65
Πάνω από 25 0,60

Σε περιπτώσεις κτήσης του ακινήτου αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, ως χρόνος απόκτησης για τον προσδιορισμό του φόρου θεωρείται ο χρόνος επαγωγής της κληρονομίας ή ο χρόνος κατάρτισης του συμβολαίου δωρεάς ή γονικής παροχής, έστω και αν συντρέχει νόμιμος λόγος μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής ενοχής.

Τα κέρδη υπεραξίας κεφαλαίου που προκύπτουν από τη μεταβίβαση ακινήτων ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 20% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Στο φόρο του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται :
α) Το κέρδος που πραγματοποιείται από εμπορική δραστηριότητα αγοροπωλησίας ακινήτων.
β) Το κέρδος που πραγματοποιείται από την πώληση ακινήτου, παγίου περιουσιακού στοιχείου, νομικού προσώπου το οποίο φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις φορολόγησης των προσωπικών εταιρειών.
γ) Το κέρδος μέχρι εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ που πραγματοποιείται από μεταβίβαση ακινήτου και εφόσον το ακίνητο αυτό έχει διακρατηθεί, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν πέραν της μίας (1) μεταβίβασης εντός της ως άνω περιόδου διακράτησης.

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 και μετά.

7.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

7.1 Αυξάνεται ο συντελεστής τόκων καταθέσεων για τα εισοδήματα από πράξεις REPOS κ.λ.π σε 15% από 10%.( ισχύς από 1-12-2012 )
7.2 Για τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, από πράξεις REPOS κ.λ.π όταν οι δικαιούχοι είναι τραπεζικές ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και συνεταιρισμοί να μην επέρχεται πλέον εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, αλλά τα εισοδήματα αυτά να φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, συμψηφιζομένου του φόρου που έχει παρακρατηθεί στα εισοδήματα αυτά. ( για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2013)
7.3 Στους τόκους που αποκτά φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή και παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος υποχρεούται να αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους, προσκομίζοντας και το πρωτότυπο αποδεικτικό της αλλοδαπής τράπεζας ή πιστωτικού οργανισμού, από το οποίο θα προκύπτει το ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός του στην αλλοδαπή κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί και ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης.
Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί και πρέπει να αποδοθεί, εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα έχει παρακρατηθεί από τα φυσικά πρόσωπα σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτό και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ.
7.4 Για τόκους που προκύπτουν από τίτλους ( ΕΓΕΔ , ΟΕΔ κ.α )που εκδίδονται από την 1.1.2013 και μετά ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
7.5 Μειώνεται ο συντελεστής παρακράτησης στους τόκους που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή από 40% σε 20%, όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό και από 40% σε 33% όταν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο.

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ , ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ

8.1 Παρατείνεται για ένα έτος ο ειδικός τρόπος φορολογίας που προβλέπεται για τα μπόνους των στελεχών των πιστωτικών ιδρυμάτων από 50 έως 90%
8.2 Με τις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου μειώνεται από 25% σε 10% ο συντελεστής παρακράτησης στα μερίσματα ή κέρδη που διανέμει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, με εξαίρεση τις αμοιβές και ποσοστά στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές καθώς και στις αμοιβές, εκτός μισθού, στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τον παρόντα νόμο. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η επιστροφή στις επιχειρήσεις που καταβάλλουν μερίσματα ή κέρδη στο Ελληνικό Δημόσιο, του φόρου που έχει παρακρατηθεί σε βάρος τους και αναλογεί στα διανεμόμενα αυτά κέρδη, καθόσον αν γινόταν απευθείας η καταβολή στο Δημόσιο, δεν θα ενεργείτο παρακράτηση, αφού το Δημόσιο απαλλάσσεται της φορολογίας.
8..3 Μειώνεται από 25% σε 10% ο συντελεστής παρακράτησης στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο από αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για λόγους φορολογικής εξομοίωσης των πιο πάνω εισοδημάτων με τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, ώστε να μην υφίσταται διακριτική μεταχείριση.
8.4 Αυξάνεται από 15% σε 20% ο συντελεστής παρακράτησης για τα εισοδήματα από συμβάσεις ή πράξεις παραγώγων που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επίσης, με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται, ότι με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων του άρθρου 2 (φυσικά πρόσωπα, Ο.Ε, Ε.Ε κ.λ.π), καθώς και των υπόχρεων του άρθρου 2 του άρθρου 101 (νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ενώ για τα εισοδήματα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε, Ε.Π.Ε), αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις συμψηφιζομένου του φόρου 20% που έχει ήδη παρακρατηθεί.
8.5 Αυξάνεται από 35% σε 40% ο συντελεστής παρακράτησης για τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, που χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες (έξοδα παράστασης) και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Επιπλέον, με την ίδια ρύθμιση επεκτείνεται η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 40% και στις αμοιβές μελών Δ.Σ. οι οποίες προέρχονται από τα κέρδη της επιχείρησης καθώς και στις αμοιβές, εκτός μισθού, στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό.
Επίσης αυξάνεται από 35% σε 40% ο συντελεστής παρακράτησης για τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, που χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
8.6 Μειώνεται από 25% σε 10% ο συντελεστής παρακράτησης στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης καθώς επίσης προστίθεται στους υπόχρεους για παρακράτηση και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες των οποίων η φορολογική μεταχείριση εξισώνεται με αυτή των ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.
8.7. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του φορολογικού νομοσχεδίου μειώνεται από 25% σε 10% ο συντελεστής παρακράτησης στα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο από αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για λόγους φορολογικής εξομοίωσης των πιο πάνω εισοδημάτων με τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ώστε να μην υφίσταται διακριτική μεταχείριση.
8.8 Ρυθμίζεται η παρακράτηση φόρου για τις αμοιβές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012 – ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ρυθμίζονται κατά πάγιο τρόπο από τη Διοίκηση.
8.9 Μειώνεται από 40% σε 33% ο συντελεστής παρακράτησης στα εισοδήματα από κινητές αξίες, εκτός από μερίσματα, που εισπράττει αλλοδαπή επιχείρηση χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για λόγους ενιαίας φορολογικής αντιμετώπισης με τα εισοδήματα που αποκτούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα από την ίδια αιτία.
8.10 Προστίθεται νέο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 114 του ν.2238, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η περίπτωση παρακράτησης φόρου, με συντελεστή 20%, στα εισοδήματα από κινητές αξίες, με εξαίρεση τα μερίσματα, που αποκτά αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο.
8.11. Με την παράγραφο 16 προβλέπεται η έκπτωση του φόρου σύμφωνα με τις Σ.Α.Δ.Φ. για τα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος από αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία.

9. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
9.1 Σημαντικές είναι οι αλλαγές στο υπολογισμό των αποσβέσεων, αφού σύμφωνα με τις νέες διατάξεις απλοποιείται η διαδικασία απόσβεσης των παγίων στοιχείων της επιχείρησης και συγκεκριμένα, περιορίζονται οι συντελεστές απόσβεσης σε 6 κατηγορίες και καταργείται ο ανώτερος και κατώτερος συντελεστής απόσβεσης, καθώς και η φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης.

9.2 Η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτική. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων.

9.3 Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται, σε ετήσια βάση, ως ακολούθως:

αα) Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις κτιρίων με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%).
ββ) Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα προγράμματα λογισμικού με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).
γγ) Τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Ειδικά για τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%).
δδ) Η υπεραξία απόκτησης επιχείρησης με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%)
εε) Τα πάσης φύσεως δικαιώματα σύμφωνα με το χρόνο που ορίζεται στη σύμβαση. Αν δεν ορίζεται χρόνος τότε αποσβέννυνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
στστ) Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 1123/1980 με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

9.4 Εξαιρετικώς, πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.
9.5 Σε περίπτωση κατά την οποία πάγιο περιουσιακό στοιχείο τεθεί εκτός εκμετάλλευσης δεν υπολογίζονται αποσβέσεις για το διάστημα που αυτό παραμένει εκτός εκμετάλλευσης. Όταν μελλοντικά το πάγιο περιουσιακό στοιχείο τεθεί εντός εκμετάλλευσης συνεχίζεται από την ημερομηνία αυτή ο υπολογισμός των αποσβέσεων.
9.6 Ειδικά οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους, δύνανται για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία να διενεργούν αποσβέσεις με μηδενικό συντελεστή. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τη δαπάνη που καταβάλλει επιχείρηση, για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.

9.7 Ειδικά, όταν η επιχείρηση δεν διενεργεί απόσβεση χρησιμοποιούμενου παγίου σε συγκεκριμένη χρήση, εφόσον αυτό δεν έχει τεθεί εκτός εκμετάλλευσης, ή όταν διενεργεί με μικρότερο συντελεστή από τον προβλεπόμενο, δεν έχει το δικαίωμα διενέργειας αποσβέσεων για το ποσό αυτό στις επόμενες χρήσεις. Όταν διενεργείται απόσβεση με συντελεστή ανώτερο από τον προβλεπόμενο, το επιπλέον του νομίμου ποσού απόσβεσης δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

9.8 Επίσης, ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης ορίζεται ανάλογα με τα έτη που διαρκεί η μίσθωση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης που προκύπτει με τον τρόπο αυτόν είναι μικρότερος από το συντελεστή που ορίζεται στην περίπτωση στ’ για το ίδιο πάγιο στοιχείο, όταν αυτό είναι ιδιόκτητο, η επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει τον συντελεστή της περίπτωσης αυτής.

9.9 Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από το οικονομικό έτος 2014 και μετά.

10 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

10.1 Η καταβολή ή βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού να γίνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.2873/2000, προκειμένου τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού να αναγνωριστούν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
10.2 Προτείνεται η άμεση και όχι η σταδιακή εφαρμογή της διάταξης αναφορικά με την εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού των δαπανών μισθοδοσίας.
10.3 Τροποποιείται η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτές και οι αμοιβές που καταβάλλονται από τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για τις ΕΠΕ.
10.4 Τροποποιείται η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ώστε να διευρυνθεί η προϋπόθεση της κατάθεσης σε πιστωτικό ίδρυμα των ποσών των δωρεών ανεξαρτήτων ύψους αυτών και για όλα τους δωρεοδόχους προκειμένου να αναγνωρισθούν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
10.5 Προστίθεται στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ως μη εκπιπτόμενη δαπάνη και η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.4093/2012 για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως ισχύει και για άλλες περιπτώσεις έκτακτων ειδικών εισφορών. Επίσης, μεταφέρεται από το άρθρο 105 του ίδιου Κώδικα η διάταξη περί μη έκπτωσης του φόρου εισοδήματος από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
10.6. Προστίθεται στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος νέο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο, οι μη εκπιπτόμενοι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων φόροι της περίπτωσης αυτής, όταν επαναχρεώνονται στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, εκπίπτουν ως δαπάνη της επιχείρησης που τους επαναχρεώνει εφόσον έχουν αποτελέσει έσοδο φορολογητέο για αυτήν.
10.7 Αντικαθίσταται η περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με τη νέα ρύθμιση απλοποιείται η διαδικασία απόσβεσης των παγίων στοιχείων της επιχείρησης και συγκεκριμένα, περιορίζονται οι συντελεστές απόσβεσης σε 6 κατηγορίες και καταργείται ο ανώτερος και κατώτερος συντελεστής απόσβεσης, καθώς και η φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης.
10.8 Προστίθεται νέο εδάφιο στην περίπτωση θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με το οποίο, δύνανται να διενεργούν πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) και οι ελεύθεροι επαγγελματίες της παραγράφου 1 του άρθρου 48, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που τηρούν.
10.9 Αντικαθίσταται η περίπτωση ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με τις νέες διατάξεις εκπίπτουν οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) έτη.
10.10 Καταργούνται τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αναφορικά με τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, δεδομένου ότι έχει συμπεριληφθεί στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.
10.11 Καταργείται η περίπτωση ιε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αναφορικά με την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης από την υπηρεσία.
10.12 Τροποποιείται η περίπτωση ν’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ώστε στα ποσά που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης αναφορικά με την επιμόρφωση προσωπικού της να περιλαμβάνονται και δαπάνες που δεν πραγματοποιούνται μέσα στην επιχείρηση.
10.13 Τροποποιείται η περίπτωση ο’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ώστε να προστεθούν οι προϋποθέσεις έκπτωσης των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς όπως είχαν τεθεί σε ΑΥΟ εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
10.14 Τροποποιείται η περίπτωση χ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ώστε να προβλέπεται ως προϋπόθεση έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης της δαπάνης επιβράβευσης της απόδοσης των εργαζομένων της, η καταβολή ή βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.2873/2000 και επιπλέον, τα ποσά αυτά να έχουν φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στο όνομα του δικαιούχου.
10.15 Τροποποιείται η περίπτωση ψ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με τις δαπάνες έκπτωσης των εξόδων κινητής τηλεφωνίας ώστε να καταλαμβάνει και τα έξοδα πρόσβασης στο διαδίκτυο, με τις ίδιες προϋποθέσεις.
10.16 Αντικαθίσταται η περίπτωση ω’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ώστε οι δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων για τους εργαζομένους ή πελάτες επιχείρησης που πραγματοποιούνται εκτός του νομού που εδρεύει αυτή ή λειτουργεί υποκατάστημά της να εκπίπτουν μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα στην εκδήλωση.
10.17. Τροποποιείται η παράγραφος 15 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ώστε τα ποσά που καταβάλλονται οικειοθελώς σε τρίτους να αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, εφόσον δεν εμπίπτουν σε καμιά άλλη περίπτωση του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
10.18 Τροποποιείται η παράγραφος 17 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με μεταφορά από το άρθρο 105 της διάταξης περί μη έκπτωσης των πρόσθετων φόρων και προσθήκη και των προσαυξήσεων, ως μη εκπιπτόμενων δαπανών.
10.19 Καταργείται η παράγραφος 20 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αναφορικά με την έκδοση απόφασης με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες και οι Α.Υ.Ο. που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της καταργηθείσας παραγράφου 20 του άρθρου 31 του ΚΦΕ εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

11. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101.

11.1 Προστίθενται στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 103, αναφορικά με την απαλλαγή των κερδών από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική σημαία, και αυτά που αποκτώνται από τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.
11.2 Καταργούνται οι απαλλαγές των συνεταιρισμών πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού που χαρακτηρίζονται ως αγροτικοί, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης με τα λοιπά νομικά πρόσωπα που έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών και λειτουργούν με άλλη νομική μορφή (π.χ. ΑΕ, κλπ.), καθώς και των τόκων που αποκτά η Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος από τη χορήγηση δανείων προς το Ελληνικό Δημόσιο, δεδομένου ότι το εν λόγω νομικό πρόσωπο δεν υφίσταται πλέον
11.3 Τροποποιούνται οι διατάξεις της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε., ώστε να επεκταθεί η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τα μερίσματα που εισπράττουν ημεδαπές μητρικές εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης από εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., στις οποίες συμμετέχουν κατά την έννοια των διατάξεων το άρθρου 11 του ν. 2578/1998, και σε αυτές που παρουσιάζουν ζημιογόνα αποτελέσματα και δεν μπορούν να σχηματίσουν αφορολόγητο αποθεματικό μέσω του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία μετά από επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προκαταρκτική διερεύνηση θεμάτων εφαρμογής του δικαίου της Ε.Ε. για την εφαρμογή της Οδηγίας Μητρικών – Θυγατρικών (EU PILOT 3344/12/TAXU).
11.4 Καταργείται η περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αναφορικά με την επιπλέον έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών ανωνύμων εταιρειών των ποσών που καταβάλλουν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία μεταβιβάζεται το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων.
11.5 Τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ώστε να ισχύει ενιαίο ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για όλες τις τράπεζες, προκειμένου για το σχηματισμό προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.
11.6 Τροποποιείται η παράγραφος 13 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ώστε η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών προσώπων από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, να εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενόμενης από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των ομολόγων. Επίσης, με τις νέες διατάξεις δίνεται ο ορισμός της χρεωστικής διαφοράς προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής.
11.7 Αυξάνεται ο συντελεστής από πενήντα τοις εκατό (50%) σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της παραγράφου 14 του άρθρου 105 του ΚΦΕ και προστίθεται νέο εδάφιο σχετικά με την έκπτωση των δαπανών της παραγράφου 14 του άρθρου 105 ΚΦΕ εκατό τοις εκατό (100%) επί των ακαθαρίστων εσόδων από την εκμίσθωση ακινήτων του Αγίου Όρους. Η απόκλιση αυτή υπέρ του Αγίου Όρους αιτιολογείται λόγω της συνταγματικής προστασίας που απολαμβάνει (άρθρο 105 Σύντ/τος).
11.8 Αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 22, ώστε το ποσό που καταβάλλεται στους μετόχους σε περίπτωσης εξαγοράς ή με οποιονδήποτε τρόπο απόκτησης από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ιδίων αυτής μετοχών με σκοπό την απόσβεση ή μείωση του κεφαλαίου της, να υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ίδιου Κώδικα.
11.9 Φόρος συναλλαγών στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή αλλοδαπό χρηματιστήριο, εξακολουθεί να επιβάλλεται για μετοχές που αποκτώνται από την 1η Απριλίου 2013, παράλληλα με τη φορολόγηση αυτών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του παρόντος.

12. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 που αναφέρονται στο τέλος επιτηδεύματος. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής:

α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.

β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως.

γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.

δ) Για κάθε υποκατάστημα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως.
Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012.

13 . ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
12.1. Καθορίζεται το ύψος του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων σε σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
12.2. Θεσπίζεται ειδικά για τα εξαρτώμενα τέκνα από το τρίτο τέκνο και πάνω, ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45 000) ευρώ.