Skip to content Skip to footer

ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) (Επικαιροποίηση: 11/02/2016)

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11.02.2016 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 08/03/2016 ΜΕΧΡΙ 15/04/2016 ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

1. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης. 2. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Η χρηματοδότηση είναι 100% και αφορά σε προϋπολογισμό:

– έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση. – έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων. – έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Εισοδηματικά κριτήρια:

Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.

 

Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/04/2016. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης και τα επιχειρηματικά σχέδια αυτών, υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του site www.ependyseis.gr.

Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11.02.2016 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 17.03.2016 ΜΕΧΡΙ 27.04.2016 ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Μπορούν να συμμετέχουν Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επιδοτούνται με ποσό από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ για τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα. Επιλέξιμες εταιρικές μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).

Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση. Επιλέξιμες δαπάνες: Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου) Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας ) Δαπάνες για αμοιβές συμβούλων Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις Αποσβέσεις παγίων Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού Προμήθεια αναλωσίμων Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην έχουν ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11.02.2016 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/03/2016 ΕΩΣ 17/05/2016 ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 40% (ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 10% ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομήςκαι της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στηνεσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Μπορούν να συμμετέχουν:

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις, Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Επιδοτούνται με ποσό 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ και η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50%στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Επιδοτούνται για Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες. Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων Δαπάνες προβολής – προώθησης αμοιβές συμβούλων Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη). Υποβολές Επιχειρηματικών Σχεδίων: από 29.03.2016 μέχρι 17.05.2016

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 11.02.2016 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 07/04/2016 ΕΩΣ 20/05/2016 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 40% ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 10% ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στο Πρόγραμμα θα επιχορηγηθούν υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (με δυο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις), για τις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες και θεματικούς τομείς:

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων (π.χ.: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Φρούτων και λαχανικών, λαδιού, Γαλακτοκομικών, αλευρόμυλων, αμυλούχων προϊόντων, Αρτοποιίας, Ζυμαρικών, ειδών ζαχαροπλαστικής, Παρασκευή Ζάχαρης, Αρτυμάτων – Καρυκευμάτων, ετοίμων γευμάτων, ζωοτροφών, αλκοολούχων προϊόντων, μεταλλικού νερού, χυμών, αναψυκτικών)

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (π.χ.: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των εκτυπωτικών δραστηριοτήτων, την αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, τις εκδόσεις, τις ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, την κατασκευή κοσμημάτων, την κατασκευή μουσικών οργάνων, την κατασκευή παιχνιδιών, την παραγωγή ειδών ένδυσης)

Υλικά / Κατασκευές (π.χ.: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κατασκευής πλαστικών και μεταλλικών προϊόντων, στα οικοδομικά υλικά και μονωτικά υλικά) Εφοδιαστική Αλυσίδα (π.χ.: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των υπηρεσιών μεταφορών, των υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για προϊόντα τρίτων, των ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων)

Ενέργεια (π.χ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ΑΠΕ, της αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών, των εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας) Περιβάλλον (π.χ.: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων, της ανακύκλωσης, της συλλογής – επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ (π.χ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, εξοπλισμού επικοινωνίας, Έκδοσης και κατασκευής λογισμικού, ενσύρματων και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων και δορυφορικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες) Υγεία (π.χ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των κέντρων αποκατάστασης και θεραπευτικών κέντρων και τις υπηρεσίες Τηλε – Ιατρικής) Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις εστίασης, λιανικού εμπορίου και Τουρισμού.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών. Μπορούν να συμμετέχουν Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Επιδοτούνται με ποσό 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ και η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50%στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Κατηγορίες Δαπανών Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.

Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE). Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) Αμοιβές Συμβούλων Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη) –

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΜΑΪΟ 2016 5. ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΝΕΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016) Αναμένονται πέντε νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά το Έτος 2016 για τη στήριξη της μεταποίησης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας. Τα προγράμματα που αναμένονται είναι :

1. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις». Το εν λόγω Πρόγραμμα θα υποστηρίξει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων για την ανάπτυξη μόνιμων ή σταθερής βάσης συνεργασιών / συνεργειών επί τη βάσει του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας

2. Πρόγραμμα «Ευέλικτη Μεταποίηση»: το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις και θα αφορά την ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών (Digital Industry) και τον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας.

3. Πρόγραμμα «Καινοτομική επιχειρηματικότητα»: Σκοπός του Προγράμματος θα είναι η υποστήριξη πλήθους ενεργειών και δαπανών καινοτομικών επιχειρηματικών ιδεών, οι οποίες μέσω του προγράμματος θα μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις

4. Πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία»: στόχος του προγράμματος θα είναι η παρέμβαση στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους και την προετοιμασία τους για ενσωμάτωση μελλοντικών περιβαλλοντικών προτύπων

5. Πρόγραμμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Το Πρόγραμμα θα βασιστεί στις επιτυχημένες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 που παρείχαν ενίσχυση σε χιλιάδες Ελληνικές Επιχειρήσεις για να προχωρήσουν στην ανάπτυξη εξωστρεφών τους κινήσεων, σε νέες αγορές – στοχους. Για τις νέες προσκλήσεις που αναμένονται εντός του 2016 είμαστε στη διάθεσή σας για να προετοιμάσουμε το επιχειρηματικό σας σχέδιο, ώστε με την επίσημη ανακοίνωση των προγραμμάτων ενίσχυσης, να έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία. Μη διστάσσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.