Skip to content Skip to footer

Ρευστότητα – Δάνεια για επιχειρήσεις από 5 νέες πηγές 8,3 δισ.

Τα κανάλια χρήματος

Τα προγράμματα χρηματοδότησης που ήδη έχουν πάρει το «πράσινο φως», έχουν πακεταριστεί και αναμένεται να «τρέξουν» σταδιακά από την επόμενη εβδομάδα είναι τα εξής:

1)Νέα δάνεια 2,5 δισ. ευρώ μέσω ΤΕΠΙΧII – Επιδότηση επιτοκίου 2 χρόνια

Οι τράπεζες θα ξεκινήσουν άμεσα τη χορήγηση νέων δανεί­ων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ (δηλα­δή το 40%) των κεφαλαίων προέρχεται από τους πόρους του ΤΕΠΙΧ II. Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής:

 • Το Δημόσιο θα επιδοτήσει για 2 χρόνια το επιτόκιο.
 • Το ανώτατο όριο δανείου προς τις επιχειρήσεις ανέρχεται -με βάση τους όρους του προγράμματος που έχουν οριστεί από το ελληνικό Δημόσιο- στα 400.000 ευρώ.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει μια επιχείρηση (μικρή, μεσαία και μεγάλη) τη χρηματοδότηση από αυτό το πρόγραμ­μα είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όπως αυτές ήταν πριν ξεσπάσει η υγειονομική κρίση του κορωνοίού.
 • Ο Το πρόγραμμα έχει αναδρομική ισχύ από τις 19 Μαρτίου -μία ημέρα μετά το αναγκαστικό κλείσιμο των επιχειρήσεων από το κράτος- έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
 • Η διάρκεια των δανείων είναι το μέγιστο 5 χρόνια.

2) Υφιστάμενα δάνεια – Επιδότηση επιτοκίου

Το Δημόσιο διαθέτει 700 εκατ. ευρώ για την άμεση, βραχυπρό­θεσμου χαρακτήρα, επιδότηση του κόστους των υφι­στάμενων δανείων. Συγκεκριμένα:

 • Το Δημόσιο θα πληρώσει για 3 μήνες (Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο) τους τόκους (όχι το κεφάλαιο) των υφιστάμενων δανείων όλων των πληγεισών από την κρίση επιχειρήσεων.
 • Το πρόγραμμα αφορά όσα δάνεια συμφωνήθηκαν (σύμβαση δανείου) με τις τράπεζες έως την 1 η Απριλίου 2020 και αναμένεται να «τρέξει» άμε­σα εντός των επόμενων ημερών.
 • Το ανώτατο όριο δανεισμού, για το οποίο το Δη­μόσιο θα πληρώσει επί της ουσίας τους τόκους 3 μηνών, ανέρχεται στα 800.000 ευρώ και αυτό θα προκύπτει λαμβανομένου υη’ όψιν του συνόλου του δανεισμού της επιχείρησης (μητρικής και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών) σε μία ή περισσό­τερες τράπεζες.
 • Ο Η στήριξη θα δοθεί μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (που ανήκει στη Γε­νική Γραμματεία Βιομηχανίας) και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα κάνουν την αίτησή τους σε ειδι­κή πλατφόρμα του ΠΣΚΕ.

3)Εγγυοδοτικό – Αναπτυξιακή Τράπεζα

Σε τροχιά ψήφισης από τη Βουλή βρίσκεται το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με εγγυήσεις 1 δισ. ευρώ από την αναπτυξιακή Τράπεζα, το οποίο σε πρώτη φάση θα παράγει δάνεια ύψους 4 δισ. ευρώ και -σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο- δεν αποκλείεται οι εγγυήσεις να διπλασιαστούν στα 2 δισ. ευρώ και κατ’ επέκταση τα δάνεια να φτάσουν με μόχλευση τα 7 δισ. ευρώ. Ειδικότερα:

 • Το πρόγραμμα αφορά όλες τις πληγείσες επι­χειρήσεις μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.
 • Η εγγύηση του 1 δισ. ευρώ θα είναι σε πο­σοστό μεγαλύτερη για τα νέα δάνεια που θα δο­θούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Η διάρκεια του προγράμματος ξεκινά ανα­δρομικά από την 1 η Απριλίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2020.

Ισχυρό πλεονέκτημα στη χρηματοδότηση των εταιρειών αποτελεί η πρόσθετη ρευστότητα 10 δισ. ευρώ που έδωσε η ΕΚΤ στις Τράπεζες.

 • Το επιτόκιο θα κυμαίνεται ανάλογα με την τρά­πεζα και σε εύρος από 2% έως 4%-4,5%.
 • Οι τράπεζες δεσμεύθηκαν στην κυβέρνη­ση ότι θα αναλάβουν ρίσκο ως προς την ποι­ότητα και το ύψος των εγγυήσεων που θα ζη­τήσουν από την επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας θα μπορεί να δίνει εγγυήσεις (collateral) μικρής αξίας.
 • Ο Το ύψος του δανείου δεν θα πρέπει να υπερ­βαίνει: το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινω­νικής ασφάλισης) για το 2019 ή το 25% του συ­νολικού κύκλου εργασιών τους επιχείρησης κα­τά το έτος 2019.
 • Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα, πέραν των δύο παραπάνω όρων, ως προς το ύψος του δανείου να αιτηθεί αύξηση του ποσού του νέου δανεί­ου, δηλώνοντας τις άμεσες ανάγκες της για ρευ­στότητα έως 18 μήνες για τις μικρές και μεσαίες εταιρείες και 12 μήνες για τις μεγάλες.
 • Η διάρκεια των νέων δανείων είναι το μέγι­στο 5 χρόνια και 3 χρόνια με ballon, δηλαδή απο­πληρωμή του κεφαλαίου στη λήξη του δανείου.

4) 600 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ – Κεφάλαια Κίνησης

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία έχει ανακοινώσει ότι θα διαθέσει μέσω των ελληνικών τραπεζών αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ για δάνεια μετά το πέρας της κρίσης ανοίγει χρηματοδοτικό δα­νειακό πρόγραμμα όχι για δάνεια επενδυτικού σκοπού, αλλά για απλές νέες χορηγήσεις κεφα­λαίου κίνησης για κάλυψη αναγκών. Αναλυτικά:

 • Η ΕΤΕπ μέσω των ελληνικών τραπεζών θα δι­αθέσει άμεσα (η διαδικασία θα ξεκινήσει εντός του Απριλίου) 600 εκατ. ευρώ για τη χορήγη­ση νέων δανείων.
 • Τα δάνεια αφορούν κεφάλαια κίνησης για την κάλυψη των εξής αναγκών των επιχειρήσε­ων: μισθολογική δαπάνη, πληρωμή φόρων και ΦΠΑ και πληρωμή ενοικίων.
 • Το επιτόκιο των δανείων αυτών θα κυμαίνε­ται από 2,25% έως 4%.
 • Η διάρκειά τους θα είναι έως 5 χρόνια.

5) 500 εκατ. ευρώ στην ενέργεια

Μέριμνα στο πρώτο πακέτο μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας με εγγυήσεις του Δημοσίου και μέσω νέων δανείων από το τραπεζικό σύστημα προβλέπεται και για τις εταιρείες ενέργειας (ηλε­κτρισμός φυσικό αέριο κ.ά.).

Τα νέα δάνεια που θα δοθούν στη ΔΕΗ και στις εταιρείες/ιδιώτες πα-ρόχους καθώς παρατηρείται στάση πληρωμών των λογαριασμών από επιχειρήσεις και νοικοκυ­ριά, αναμένεται να ανέλθουν στα 500 εκατ. ευ­ρώ. Τα νέα δάνεια θα δοθούν με τη μορφή κε­φαλαίου κίνησης.

Πηγή: Realnews ( Έντυπη έκδοση ).